Bez kategorii

Tanie prezentacje maturalne!

Sprzedam gotowe prace maturalne na egzamin ustny z języka polskiego. Jest ich ponad 50.Wszystkie pisane przez nauczycielkę języka polskiego. Każda praca jest napisana wyczerpująco oraz posiada plan ramowy i bibliografię ( literatura podmiotu oraz przedmiotu).W celu zakupienia proszę pisać na email: kobietademon@gmail.com

1. Tren jako gatunek literacki. Omów ewolucję gatunku, analizując celowo wybrane teksty z różnych epok.

2. Motyw rodziny w literaturze polskiej i światowej. Omów na podstawie wybranych utworów

3. Postacie historyczne bohaterami utworów literackich

4. Różne oblicza samotności bohaterów literackich. Omów problem analizując przykłady z co najmniej dwóch epok

5. Sceny batalistyczne w literaturze i ich adaptacje filmowe

6. Przywołując wybrane przykłady literackie zaprezentuj funkcjonowanie motywu „cierpienia z miłości”.

7. Trud ludzkiej pracy w literaturze i malarstwie

8. Obraz dworu szlacheckiego w różnych utworach literackich. Porównaj wybrane przykłady.

9. Miłość jako żywioł budujący lub niszczący. Omów na wybranych przykładach

10. Motyw wędrówki w czasie i przestrzeni w wybranych utworach literackich. Przedstaw jego dosłowny i przenośny sens (Antek, Latarnik, Lord Jim, Ludzie bezdomni

11. Opierając się na czterech utworach prześledź funkcjonowanie motywu Sądu Ostatecznego w literaturze polskiej

12. Różne sposoby wykorzystania motywu zemsty w tekstach literackich

13. Symbolizm i naturalizm w twórczości Stefana Żeromskiego – Wykaż żywotność tych kierunków, analizując wybrane dzieła

14. Dialog z tradycją literacką w obrazach i rzeźbach. Analiza wybranych dzieł

15. Przedstaw oświeceniowe wzorce i antywzorce w wybranych utworach literackich.

16. Obecność archetypów heroicznych rycerzy (np. Herakles, Achilles, Roland), w filmie współczesnym.

17. Przedstaw więź człowieka z przyrodą, oceń znaczenie tego zjawiska w wybranych przez siebie tekstach

18. Motyw wędrówki w literaturze. Zanalizuj różne jego wersje w wybranych utworach

19. Motyw odpowiedzialności obywatelskiej w literaturze polskiej. Różne sposoby jego ujęcia.

20. Reklama informacją, ekspresją i zachętą. Omów typy funkcji komunikatywnej tekstów, posługując się przykładami wybranych reklam

21. Wielkie kreacje romantycznych szaleńców. Przedstaw i oceń odwołując się do wybranej przez Ciebie literatury polskiej i obcej

22. Wojna jako apokalipsa. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady z literatury, malarstwa i filmu.

23. Przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej i próbują odbudować świat wartości.

24. Język filmu i literatury. Porównaj dzieło literackie i jego filmowa adaptacje. Na podstawie powieści „Krzyżacy” H. Sienkiewicza.

25. Literackie portrety matek. Omów na przykładach z różnych epok

26. Wpływ języków obcych na współczesną polszczyznę. Omów na wybranych

przykładach literackich

27. Przysłowia mądrością narodu. Omów ich funkcje językowe odwołując się do przysłów ludowych..

28. Prowokacja, skandal, eksces w literaturze i sztuce współczesnej. Omów na wybranych przykładach dzieł

29. Świat wartości bohaterów Żeromskiego. Oceń odwołując się do wybranych dzieł tego autora

30. Omów funkcje wątków autobiograficznych w twórczości wybranych autorów.

31. Renesansowa filozofia życia wyrażona w utworach Jana z Czarnolasu. Przedstaw temat na wybranych przykładach.

32. Twórcza i destrukcyjna moc miłości w życiu człowieka

33. Życie jako labirynt, teatr, sen. Przedstaw różne sposoby kreacji ludzkiej egzystencji w literaturze..

34. Człowiek XX wieku w systemach totalitarnych – faszyzmu i stalinizmu. Omów problem interpretując stosowne utwory..

35. „Język na usługach propagandy”. Odwołując się do wybranych tekstów omów zjawisko nowomowy.

36. Małżeńskie dramaty wpisane w literaturę. Scharakteryzuj problem na wybranych przykładach.

Przyczyny i konsekwencje ludzkich dramatów

37. Polska literatura marynistyczna. Scharakteryzuj na wybranych przykładach.

38. Przedstaw i porównaj zachowania Polaków w trudnych chwilach dziejowych na podstawie wybranych przykładów literackich

39. Jak język prasy, radia i telewizji wpływa na język współczesnego człowieka?.

40. Przedstaw rolę i funkcję motywów patriotyczno-niepodległościowych w kształtowaniu postaw Polaków II połowy XIX i na początku XX wieku

41. Motyw Tatr i sposoby jego prezentacji w wybranych utworach literackich i malarstwie. Omów na wybranych przykładach

42. Twój region w polskiej geografii życia literackiego i kulturalnego (zjawiska, grupy, postacie). Przywołaj wybrane przykłady i uzasadnij wybór

44. Dekadentyzm, afirmacja i ironia w postawach ludzkich ukazane w dowolnych przykładach literackich

45. Omów język komiksów i jego rolę w kreowaniu obrazu świata przedstawionego.

46. Polacy w polskiej karykaturze literackiej. Przedstaw zagadnienie w świetle wybranych tekstów z różnych epok

47. Obraz młodego pokolenia w literaturze wybranych epok. Postawy obywatelskie młodego pokolenia.

48. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze – omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach

49. Dokonaj analizy porównawczej wybranego dzieła Szekspira z jego filmowymi i teatralnymi adaptacjami.

50. Zbrodnia i kara… Wina i kara Omów jak traktują ten problem różne teksty kultury.

oraz wiele innych, możliwe pisanie na indywidualne zamówienie- wakko82@gmail.com